Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100926 Ogna kommune- Fattigkommisjon/-styret/-forsorgstyret 1117 Det kommunale fattigstellet i Ogna sprang ut av det lokale fattigkommisjonsystem Mer ...
  Arkiv K-100928 Ogna kommune- Trygdekassen 1117 Sykeforsikringsloven av 1909 bestemte at det skulle opprettes en eller flere off Mer ...
  Arkiv K-100929 Ogna kommune- Fiskarmantallsnemnda 1117 Denne nemnda hadde i oppgave å ivareta en del sosiale oppgaver over for fiskere. Mer ...
  Arkiv K-100930 Ogna kommune- Edruskapsnemnda 1117 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ...
  Arkiv K-100932 Ogna kommune- Reguleringskommisjon/bygningsråd 1117 Den alminnelige bygningsloven av 1845 ble gjort gjeldende for alle landets kjøps Mer ...
  Arkiv K-100933 Ogna kommune- Jordstyret 1117 Før jordstyret ble etablert hadde provianteringsrådet en del av de samme funksjo Mer ...
  Arkiv K-100934 Ogna kommune- Småbruk- og bustadbanken 1117 I 1894 vedtok Stortinget at det skulle stillast til disposisjon statlege midlar Mer ...
  Arkiv K-100936 Ogna kommune- Fiskenemnda 1117 Lov av 25. juni 1948 om kommunale fiskenemnder bestemte at det skulle være slike Mer ...
  Arkiv K-100937 Ogna kommune- Kommunalt elverk 1117 Dette er et eksempel på kommunal næringsdrift i Ogna kommune. Etter handels og h Mer ...
  Arkiv K-100938 Ogna kommune- Overformynderiet 1117 Overformynderi har en historie som går langt tilbake på 1700-tallet. I forbindel Mer ...
  Arkiv K-100939 Ogna kommune- Innkvarterings-/tilflyttingsnemnd 1117 Lov om sivilt luftvern av 1936 sa at kongen eller Justisdepartementet kunne gi b Mer ...
  Arkiv K-100940 Ogna kommune- Provianteringsrådet 1117 Provianteringsrådet sto for den lokale rasjonering og regulering av matvarer og Mer ...
  Arkiv K-100941 Ogna kommune- Næringsnemnda 1117 Lov av 2. april 1917 om foranstaltninger for å øke jordbruksproduksjonen påla pr Mer ...
  Arkiv K-100942 Ogna kommune- Forsyningsnemnda 1117 Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble etablert i alle kommuner i Mer ...
  Arkiv K-100946 Ogna kommune- Hestenemda 1117 "Lov" av 13. mai 1943 om salg og utleie av hester bestemte at Landbruksdeparteme Mer ...
  Arkiv K-100947 Ogna kommune- Oppgjørsnemda 1117 Arbeidet med å utbetale godtgjørelse for tyske beslaglegging av eiendom og løsør Mer ...
  Arkiv K-100948 Ogna kommune- Kontrollnemda/prisnemda 1117 Under første verdenskrig var det kontrollnemnd underlagt provianteringsrådet som Mer ...
  Arkiv K-100949 Ogna kommune- Husleigenemda 1117 Husleien var undergitt særskilt regulering fra begynnelsen av 2. verdenskrig. Fr Mer ...
  Arkiv K-100910 Ogna kommune- Vassforsyningsnemnda 1117 Anlegg av kommunale vannledninger og kloakk var naturlig nok lenge en oppgave ba Mer ...
  Arkiv K-100911 Ogna kommune- Veinemnda 1117 Denne komiteen var nedsatt av formannskapet/kommunestyret, og forberedte veisake Mer ...

Fant detaljer: 42  Side 1av 3