Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100973 Varhaug kommune- Vergerådet/Barnevernsnemnd 1118 I medhold av vergerådsloven av 1896 skulle det i hver kommune opprettes et verge Mer ...
  Arkiv K-100980 Varhaug kommune- Hypotekbanken sine takstmenn 1118 Dette var en funksjon under småbruks- og bolignemnda (småbruk- og bustadbanknemn Mer ...
  Arkiv K-100983 Varhaug kommunne- Kommunalt elverk 1118
  Arkiv K-100988 Varhaug kommune- Hestenemda 1118 "Lov" av 13. mai 1943 om salg og utleie av hester bestemte at Landbruksdeparteme Mer ...
  Arkiv K-100985 Varhaug kommune- Provianteringsrådet 1118 Provianteringsrådet sto for den lokale rasjonering og regulering av matvarer og Mer ...
  Arkiv K-100986 Varhaug kommune- Næringsnemda 1118 Lov av 2. april 1917 om foranstaltninger for å øke jordbruksproduksjonen påla pr Mer ...
  Arkiv K-100987 Varhaug kommune- Forsyningsnemda 1118 Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble etablert i alle kommuner i Mer ...
  Arkiv K-100989 Varhaug kommune- Oppgjørsnemda 1118 Arbeidet med å utbetale godtgjørelse for tyske beslaglegging av eiendom og løsør Mer ...
  Arkiv K-100990 Varhaug kommune- Kontrollnemda/prisnemda 1118 Under første verdenskrig var det kontrollnemnd underlagt provianteringsrådet som Mer ...
  Arkiv K-100967 Varhaug kommune- Framhaldskulen 1118 På 1870-tallet begynte det å bli vanlig med undervisningstilbudet ut over den lo Mer ...
  Arkiv K-100951 Varhaug kommune- Valstyret 1118 Det fungerte et valgstyre for Haa herredskommune som også dekket Varhaug sogn fø Mer ...
  Arkiv K-100952 Varhaug kommune- Formannskapet 1118 Fram til og med 1893 var Varhaug en soknekommune i Haa herredskommune. Haa kommu Mer ...
  Arkiv K-100953 Varhaug kommune- Vassforsyningsnemda 1118 Kommunal vannforsyning til husstander og næringsvirksomhet på Varhaug fra Vannav Mer ...
  Arkiv K-100955 Varhaug kommune- Kommunekassen 1118 I forbindelse med iverksettingen av Formannskapsloven i 1837 fikk kommunene utst Mer ...
  Arkiv K-100956 Varhaug kommune- Revisjon 1118 Bestemmelser om revisjon av kommunale regnskaper ble førstegang gitt i formannsk Mer ...
  Arkiv K-100958 Varhaug kommune- Skulestyret 1118 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-100959 Varhaug kommune- Aanestad skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-100960 Varhaug kommune- Auestad skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-100961 Varhaug kommune- Lerbrekk skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-100962 Varhaug kommune- Varhaug skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...

Fant detaljer: 40  Side 1av 2