DE ENKELTE SKOLER

I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. Skolemyndighet skulle nå utøves av skoledirektøren alene som overtilsyn. De administrative endringene loven førte med seg er ofte tydelige i arkivene etter enkeltskoler. Konekvensene av loven ble at arkivsaker etter den enkelte skole har en tendens til å begynne omkring 1890. Dette betyr ikke at det ikke finnes eldre materiale fra skolene, skolearkiv eldre enn 1890 var knyttet til skolekommisjonen som ble ledet av presten. I en viss grad kan derfor skolearkiv etter omgangsskoler og kretsskoler være innlemmet i prestens arkiv. Riksarkivaren gjorde på 1980-tallet et vedtak om at kommunale kommisjonsarkiv skulle avleveres til statsarkivene. Derfor finnes skoleprotokoller fra kommuner i Rogaland avsluttet før 1889 i mange tilfeller hos Statsarkivet i Stavanger.

 

Se også under skolestyre, skolekommisjon, fortsettelsesskole/framhaldsskole, tilsynsutvalg m.fl.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s. 112ff

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Skole

Katalogisert på søkeordet Skule