FISKENEMND/FISKERINEMND - KORT HISTORIKK

Den norske Stats Fiskeribank ble opprettet i 1919 og overtok forvaltningen av tidligere statlige låneordninger. Hovedformålet var å gi lån til fartøy, redskap og annet i forbindelse med fiskevirksomhet. Søknad om lån skulle sendes banken gjennom kommunens fiskerinemnd, som ble valgt av kommunestyret. Det kunne opprettes to slike nemnder i en kommune. Forskrifter for nemndenes virksomhet ble utferdiget av fiskeribankens styre. Lånene ble vurdert av kommunestyret og utbetalt gjennom kommunekassene. Fiskerinemndas formann skulle føre tilsyn med at fartøy og anlegg banken hadde gitt lån til, ble forsvarlig behandlet. Lov av 25. juni 1948 om kommunale fiskenemnder bestemte at det skulle være slike nemnder i de kommuner der det var opprettet fiskermantall. Nemnda skulle velges av kommunestyret etter forslag fra fiskerlaget i kommunen eller distriktet. Departementet kunne frita en kommune fra å velge slik nemnd. Departementet kunne også bestemme at det skulle velges felles fiskenemnd for flere kommuner eller flere nemnder i en kommune. Generelt er det bevart svært lite arkivmateriale etter disse nemndene. Fiskerinemndene skulle føre forhandlingsprotokoller, og i enkelte tilfeller finnes i tillegg journaler, korrespondanse og saksdokumenter.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 272. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet fiskenemnd
  Katalogisert på søkeordet fiskerinemnda