FOLKEREGISTER - KORT HISTORIKK

Med folkeregisterloven av 1905 fikk kommunene adgang til å opprette register over innbyggerne. Loven ga anledning til å holde årlige folketellinger. Under okkupasjonen 1940-1945 ble det gitt en rekke ordrer om folkeregistrering. Ordrene førte til at alle kommunene fikk egne folkeregisterkontor. Først ved lov av 15. november 1946 ble ordningen med kommunale folkeregister legalisert. Folkeregistra var kommunale til utgangen av 1964. Fra 1. januar 1965 gjekk de ved lovendring av 1963 over til staten og ble lagt under Skattedirektøren.

Flere folkeregister i Rogaland har både før og etter 1965 vært samlokalisert med det lokale likningskontoret i kommunen. Likningskontorene ble også statlige i 1965. I den forbindelse og i tiårene etterpå har nok en del kommunalt folkeregistermateriale blitt avlevert til Statsarkivet i Stavanger sammen med eldre og avsluttet likningsarkiv som skulle samme sted. Før Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) ble arkivdepotinstitusjon for kommunal sektor i 2002/3, har det også vært avlevert kommunalt folkeregister arkiv til Statsarkivet i Stavanger via IKA. Eksempelvis ble det via IKA avlevert folkeregister arkiv knyttet til Gjesdal kommune til Statsarkivet i Stavanger i 1983.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 50 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet folkeregister