FORSYNINGSNEMND - KORT HISTORIKK

Kommunale forsyningsnemnder ble etablert i alle kommuner i landet like før utbruddet av 2. verdenskrig. Forsyningsnemnder ble opprettet med hjemmel i lov av 9. juni 1939. Loven trådte i kraft 25. august 1939. Forskrifter av 29. august 1939 om kommunale forsyningsnemnder bestemte at kommunestyret kunne velge særnemnder til å ta seg av den enkelte av de oppgaver som var lagt til forsyningsnemnda. Eksempler på slike særnemnder er:

Forsyningsnemndene skulle holde seg informert om alt som var av betydning for forsyningen av matvarer, brensel, forstoffer og andre nødvendighetsvarer. Nemndene sin virksomhet var størst under krigen, men i mange kommuner fungerte de ennå så sent som på 1960-tallet. F.eks. hadde forsyningsnemnda i Høyland kommune oppgaver i forbindelse med "bygg under arbeid" så sent som i 1964. Det var beredskapsmessige hensyn som førte til at kommunale forsyningsnemndene ble opprettholdt etter krigen.

Merk! Særnemnder under forsyningsnemnda kan også være katalogisert som egen arkivserie under forsyningsnemnda, Åkra forsyningsnemnd og Sandnes forsyningsnemnd er eksempler på dette. Dette kan f.eks. gjelde brenselnemnd, oljenemnd eller brakkenemnd.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 277. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet forsyning