FRAMHALDSSKOLE, FORTSETTELSESSKOLE

Tankene om å tilby undervisning ut over den obligatoriske i allmueskolen var til stede alt i skolelova av 1827. Når omstendighetene tillot det, skulle skolekommisjonen og stiftsdireksjonen sørge for at undervisningen gikk "vider end til de første Elememener". Dette ble også tatt opp i skolelovene av 1848, 1860, og for så vidt også i skolelovene av 1889. Framhaldsskolen ble først lovfestet ved landsskoleloven av 1889. Kommunestyret kunne nå opprette framhaldsskoler for elever mellom 14 og 18 år. I skolelovene av 1936 ble det bestemt at dette skulle fortsette. Først i 1946 kom den nye loven om framhaldsskoler. Framhaldsskolene skulle styres av skolestyret med skoledirektøren som et overtilsyn. Skolestyret skulle også velge en egen nemnd til å føre tilsynet med framhaldsskolene. Den ble kalt for framhaldsskolenemnda eller tilsynsnemnda for framhaldsskolen. Utgiftene til framhaldsskolen ble lagt ut av statskassen, kommunekassen, og for landet, også av fylkeskassen. Arkivmaterialet fra framhaldsskolene er ganske likt det som ellers er å finne fra folkeskolene.

Se også under skolestyret, de enkelte skoler

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s. 116f

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Framhaldsskole

Katalogisert på søkeordet Framhaldsskule