HAVNEKOMMISJONEN/HAVNESTYRET - KORT HISTORIKK

Havneforvaltning har tradisjonelt vært et statlig anliggende, men virksomheten har også en lokal side. Etter forordning av 1735 og havneloven av 1827 skulle havnestellet ledes av en lokal havnekommisjon. 1827 loven sa at kommisjonen skulle bestå av magistraten, politimesteren, overlosen og to sjøkyndige borgere oppnevnt av magistraten og de eligerte menn. Men det var først en endringslov av 1842 og havneloven av 1857 som skulle få betydning for etablering av kommunale havnevesen i byer. Denne lovgivningen er preget av etableringen av det kommunale selvstyret etter 1837. I 1857 loven heter det at de sjøkyndige skulle velges blant stedets innbyggere. Havnekommisjonen skulle også sette opp havnas budsjett og forelegge dette for formannskapet i kommunen. Havneloven av 1894 bestemte at byer skulle ha eget havnestyre hvor kommunestyret kunne velge inn til fire medlemmer, hvor av minst to sjøkyndige. Omfattet havnedistriktet deler av omliggende landkommuner, kunne formannskapet der velge inntil to representanter i byens havnestyre. I havneloven av 1933 ble den kommunale representasjonen i havnesyret styrket ytterligere.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 224 - 231. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søeordet havn