HERREDSAGRONOM - KORT HISTORIKK

Før 1927 ble herredsagronomer tilsatt enten av kommunen eller av fylkets landbruksselskap. 9. mai 1927 besluttet Stortinget at herredsagronomer og herredsgartnere skulle knyttes til bestemte bygder og underlegges landbruksselskapet. De skulle ansettes av herredsstyret med approbasjon av landbruksselskapet. Staten og vedkommende herredsagronomdistrikt skulle bære halvparten av lønnsutgiftene hver, og herredene minst halvparten av distriktsbidraget. De fleste jordstyrekontorer hadde lite arbeidshjelp og særlig under okkupasjonen ble dette prekært. Som en midlertidig ordning ble det derfor bestemt at kommunestyrene kunne tilsette jordstyresekretærer. Denne ordningen varte ved også etter krigen, inntil det ble tilsatt herredsagronomer lønnet med statstilskudd. I november 1948 gjorde stortinget vedtak om at det i hvert fylke skulle utarbeides en plan for tilsetting av herredsagronomer. To eller tre herreder kunne utgjøre et herredsagronomdistrikt. Innen 15 år skulle det være tilsatt agronomer i alle distrikter. Landbruksselskapet skulle tilsette etter innstilling fra jordstyret og herredsstyret. Faglig sorterte herredsagronomen under landbruksselskapet. Som regel skulle herredsagronomen være sekretær for jordstyret, men kommunen ble pålagt å skaffe ham den nødvendige kontorhjelp, slik at han ikke ble for mye bundet til kontoret. 15. september 1959 fastsatte landbruksdepartementet instruks for herredsagronomene. Instruksen bestemte at herredsagronomene skulle sortere under landbruksselskapet med fylkeslandbrukssjefen som nærmeste overordnet. Staten skulle dekke 50% av lønnen, resten skulle deles mellom fylket og herredet. Til daglig skulle herredsagronomen lede jordstyrekontoret og forberede sakene til jordstyremøtene, der han deltok som faglig konsulen. Han hadde det faglige rettleiingsarbeidet i distriktet, enten direkte i jord-, hage-, husdyrbruk og smånæring, eller ved kurs, demonstrasjoner, studieringer o.l. I 1968 var den skisserte planen gjennomført.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 259 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet herredsagronom