HERREDSKOMMISJONEN

Matrikkelen var et av skattefundamentene i landkommunene. De som hadde eindom ble skattelagt etter matrikkelskyld, ikke etter inntekt. Med Lov av 6. juni 1863 ble det bestemt at matrikkelen skulle revideres. Det var denne matrikuleringsloven av 1863 som innførte kommune (herred) som den vanlige benevnelsen på landkommunene. Etter loven ble det nedsatt en herredskommisjon for å gjennomføre nymatrikuleringen i hver kommune, der amtmannen skulle sørge for at alle sogn og alle interesser var representerte i kommisjonen. Det skulle også nedsettes en amts- og en fogderikommisjon. Herredskommisjonen valgte en forberedende komité til å beskrive alle matrikulerte eiendommer i kommunen. Komiteen skulle også komme med framlegg til hvordan matrikkelskylden skulle fordeles. Framlegget kunne ankes på kommune-, fogderi- og amtsnivå. Ved kgl. res. 22. juli 1872 ble hovedskylddelingskommisjonen for Norge oppnevnt, og den ga sin endelige innstilling 9. september 1882. Den "reviderte nye" matrikkelen ble satt i kraft ved kgl. res. 29. mai 1886, og trykt i perioden 1887-1892.

Arkivmaterialet etter herredskommisjonen er en kulturhistorisk viktig kilde. Grunnlaget for matrikuleringen var en spesifisert fortegnelse over alle matrikulerte bruk i hver enkelt kommune. Denne finnes ofte i kommunearkivene oppført som "Matrikkel ca. 1860". I kommunearkivene finner vi også ofte forhandlingsprotokoll og skylddelingsprotokoll for den forberedende komiteén, og for selve herredskommisjonen enten i ulike protokoller eller i samme protokoll. Her er det innført gårdsnavn, matrikkelnr, navn på eier, tidligere skyld og forslag til ny skyld. I tillegg en beskrivelse av gården og dens ressurser. Disse omtales ofte som "herredsbeskrivelsene". Det ble ført både autoriserte og uautoriserte protokoller, og det varierer hva som er bevart. Det kan også variere fra hvilket stadium i saksbehandlingen protokollene er bevart.

Det er verdt å merke seg at materiale fra herredskommisjonen kan finnes både hos Statsarkivet i Stavanger og hos IKA Rogaland.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s 75ff.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Herredskommisjonen