HUSMORVIKARNEMNDA

De første kommunale husmorvikarstillingene ble opprettet i slutten av 1940-årene. Fra 1948 ble det gitt statstilskudd til slike stillinger, noe som førte til at det ble opprettet husmorvikarnemnder i de kommuner som hadde tilsatt husmorvikarer. I 1949 fastsatte departementet en normalplan for husmorvikarvirksomhet. Planen bestemte at den enkelte kommune skulle ha en husmorvikarnemnd som skulle fungere som et rådgivende og sakkyndig organ for kommunen i alle spørsmål vedrørende husmorvikarens virksomhet. Departementet for familie- og forbrukssaker fastsatte 15. mai 1959 retningslinjer for husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie. Retningslinjene gjaldt for kommuner som mottok støtte fra stats- og trygdekasse for slik virksomhet. Retningslinjene bestemte at i kommuner som hadde husmorvikarer skulle kommunestyret eller formannskapet velge en nemnd til å lede denne virksomheten. Helserådet og trygdekassen pekte ut en representant til nemnda. Der hvor det var opprettet husmorvikarnemnd tidligere burde denne opprettholdes og evt. utvides. Nemnda skulle være rådgivende organ for kommunen i alle spørsmål som gjaldt husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, 181f

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Husmorvikar