KJØTT- OG NÆRINGSMIDDELKONTROLL - KORT HISTORIKK

Kjøttkontroll:
En viss kontroll med behandling av næringsmidler var hjemlet i Sunnhetsloven av 1860. I 1892 regulerte lov om kommunale slakthus og kjøttkontroll disse forholdene nærmere. Kommunestyret kunne bestemme at slakting skulle foregå i kommunale slakthus og at omsetning av kjøtt skulle finne sted på bestemte plasser eller torv underlagt kontroll. I alle by- og ladestedskommuner med mer enn 4000 innbyggere, og mindre byer der kommunestyret bestemte det, skulle alt slakt eller innført kjøtt beregnet til menneskeføde undersøkes av en kommunal kjøttkontrollør. Det kom endringer og tilføyelser i denne lovgivningen i 1893, 1895 og 1897. Det kom en ny lov om slakthus og kjøttkontroll i 1940. Denne loven gav andre enn kommunen anledning til å opprette slakthus med slakteritvang og offentlig kjøttkontroll. Hvis ikke slakthuset var kommunalt skulle kommunen være representert i styret eller tilsynsutvalget. Byer og ladesteder med over 2000 innbyggere skulle ha tvungen kjøttkontroll. Det kunne opprettes interkommunale kjøttkontroller. Det skulle være tilsatt en kontrollveterinær. 1940 loven ble iverksatt i 1945.
I lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll er det bestemmelser om at det skulle være offentlig kjøttkontroll i bykommuner, i regulerte strøk med mer enn 1000 innbyggere, ved offentlige slakterier, ved kontrollslakterier og for alle områder som ble omfattet av slakteritvang. Kontrollen på ethvert offentlig slakteri innenfor kommunens kontrollområde skulle høre inn under den kommunale kjøttkontrollen. Denne loven ble oppfulgt av forskrift 12. juni 1959.

Næringsmiddelkontroll:
Også omsetning av andre næringsmidler enn kjøtt ble lovregulert. I 1933 kom lov om tilsyn med næringsmidler. Loven trådte i kraft i 1935. Tilsyn med at forskrifter hjemlet i denne loven ble lagt til det lokale helseråd, politi og tollvesen.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 196-197. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet kjøttkontroll
  Katalogisert på søkeordet slakt
  Katalogisert på søkeordet helseråd
  Katalogisert på søkeordet sunnhetskommisjon