KRETSSYKEKASSE

Sykeforsikringsloven av 1909 bestemte at det skulle opprettes en eller flere offentlige sykekasser/kretssykekasser i den enkelte kommune. Kretssykekassene skulle ledes av et styre valgt av blant annet kretssykekassens stemmeberettigede medlemmer, ennskuddspliktige arbeidsgivere og av kommunestyret. Kretssykekassen var et selvstendig rettssubjekt. Fra 1911 kan en finne materiale fra slike sykekasser. Regnskapsmaterialet utgjør den største delen av materialet, spesielt kassa- og kontobøkene. Denne typen materiale viser detaljerte opplysninger om innbetaling av premie og utbetaling av forsikring. I starten ble inn- og utbetaling ført i samme protokoll, men etterhvert finner en separate protokoller for inn- og utbetaling. I tilleg til denne typen materiale kan en også finne restansebøker, reskontrobøker, memorialer, hovedbalanse- og statusbøker. En annen viktig serie i kretssykekassens arkiv er arbeidsgiverprotokoller. Dette er registre over arbeidsgiverne og tilsatte med trygdepliktige arebidstakere, som gir opplysninger om arbeidstakernes innteksklasse, risikoklasse, ukepremie og når inn-/utmeldt av forsikringsordningen.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, 157f, 163

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Kretssykekasse