KRIGSSKADENEMND - KORT HISTORIKK

På bakgrunn av krigen og okkupasjonen 1940-1945 ble Krigsskadeskipnaden opprettet ved lov 17. juli 1953 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse. Den skulle registrere og taksere krigsskader, innkreve premie og utligningsbeløp, og fastsette og utbetale erstatninger. Alle offentlige myndigheter, kommunene inkludert, pliktet å bistå Krigsskadeskipnaden. Kgl. Res. 5. februar 1954 bestemte at formannskapet skulle oppnevne en krigsskadenemnd for valgperioden. Nemnda skulle sørge for at krigsskade på fast eiendom og løsøre innen kommunen snarest mulig ble anmeldt, gransket og taksert.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 299. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet krigsskade