KULTURSTYRET (KULTURNEMNDA, KULTURUTVALGET, KULTURKONTORET OG KULTURETATEN)

Formannskapslovene ble avløst av kommunelovene av 1921. Disse lovene var tilpasset den utvikling og vekst som kommunalt selvstyre og forvaltning hadde gjennomgått. Mange kommuner trengte nå både en administrasjon og bedrifter utover kommunestyre og formannskap for å utøve sine oppgaver. Det ble adgang til å opprette utvalg, styrer og komitéer for å løse faste eller spesielle oppgaver i kommunen. Videre ga loven adgang til å opprette faste eller midlertidige utvalg, styrer og komitéer for å ivareta oppgaver som lå under kommunestyret. Det kunne også være styrer og råd for kommunale bedrifter. Loven omfattet også styrer og komitéer som to eller flere kommuner opprettet for å løse felles oppgaver.Disse bestemmelsene ble videreført i kommunelovgivningen i etterkrigstiden (1958).

Kulturstyret skulle samordne og støtte de ulike former for kulturarbeid i kommunene, og medlemmene velges av kommunestyret. Oppgavene til friluftsnemnda og Ungdoms- og idrettsutvalget ble lagt til kulturstyret fra 1970-årene.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Kulturstyre

  Katalogisert på søkeordet Kulturutvalg
  Katalogisert på søkeordet Kulturkontor
  Katalogisert på søkeordet Kulturetat