NÆRINGSNEMND - KORT HISTORIKK

Lov av 2. april 1917 om foranstaltninger for å øke jordbruksproduksjonen påla provianteringsrådet å arbeide for at folk kunne få leid jord til dyrking av åker- og hagevekster til eget behov. Der forholdene tilsa det, kunne kommunestyret opprette særskilte nemnder til å ta seg av denne oppgaven. Næringsnemnda er ei slik nemnd. Næringsnemnda hadde altså til oppgave å skaffe tilveie parseller som jordløse kunne leie for å dyrke åker- og hagevekster til eget bruk under 1. verdenskrig. Nemnda var en forlengelse av provianteringsrådets arbeid. Næringsnemndene ble avskaffet ved Jordstyreloven av 1920.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 257. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet næringsnemnd