NEMNDER/KOMITEER OPPNEVNT AV FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE/BYSTYRE - KORT HISTORIKK

Kommuneloven av 1921 gav adgang til å opprette faste eller midlertidige utvalg, styrer, og komiteer for å ivareta oppgaver som lå under kommunestyret. Dette kunne være utvalg av ulik art: 17. mai komité, bygdeboknemnd, arkivnemnd, byggekomité, jubileumskomité, m.m. slike utvalg skulle føre møtebok og sende referater til kommunestyret. Bestemmelsene omfattet også styrer/komiteer som to eller flere kommuner opprettet for å løse felles oppgaver.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 37 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:
I tabellen arkiv:
 

Katalogisert på søkeordet 17. mai-komite

  Katalogisert på søkeordet bygdeboknemnd
  Katalogisert på søkeordet arkiv
  Katalogisert på søkeordet byggekomite
  Katalogisert på søkeordet bautanemnda
   
  MERK! Ved IKA var det lenge praksis å katalogiser denne typen nemnder ok komiteer som egne serier under formannskapet/kommunestyret/bystyret
 
I tabellen arkivserie:
  Katalogisert på søkeordet 17. mai komite
  Katalogisert på søkeordet bygdebok
  Katalogisert på søkeordet arkivnemnd
  Katalogisert på søkeordet byggekomite
  Katalogisert på søkeordet jubile