KONTROLLNEMND/PRISNEMND - KORT HISTORIKK

Under første verdenskrig var kontrollnemnda underlagt provianteringsrådet som drev priskontroll. Virksomheten ble avviklet i mellomkrigstiden. Utbruddet av 2. verdenskrig aktualiserte behovet for prisreguleringstiltak. To provisoriske anordninger i 1939, 1. og 22. september, innførte en kortvarig prisstopp som gav departementet mulighet til å regulere, føre kontroll med priser, fortjeneste, omsetning, m.m. Disse anordningene bestemte at det skulle være en kontrollnemnd i hver kommune. Nemnda skulle velges av kommunestyret og bestå av forbrukere og næringsdrivende. Nemnda skulle samarbeidet med forsyningsnemnda. Administrasjonsrådets anordning av 12. september 1940 fastsatte at Prisdirektoratet kunne gi bestemmelser som det fant nødvendig pga. kriseforholdene. "Forordning" 12. desember 1940 la ledelsen av kontrollen med prisreguleringsbestemmelsene til særskilte politiembetsmenn (prispolitifullmektiger). Nemndas kontrollarbeid skulle stå under ledelse av det lokale politi. "Forordning" 23. oktober 1940 bestemte at det i hver kommune skulle opprettes en prisnemnd for fast eiendom oppnevnt av herredsdommeren. Denne oppnevningsretten ble overført til fylkesmannen ved "forordning" i sept. 1941. Bestemmelsene om prisregulering og priskontroll ble forlenget ved lover i 1946, 1947 og 1948. Statens Pris- og rasjoneringsinspeksjon, som ble etablert i 1948, ble pålagt å samarbeide med kommunale kontrollnemnder, forsyningsnemnder og fylkesforsyningsnemnder. Prispolitiet ble avskaffet samtidig. Ved kgl.res. 13. okt. 1950 kom det nye forskrift for kontrollnemndene, de skulle bl.a. ha en alminnelig avdeling og en avdeling for fast eiendom. Ved prisloven av 1953 ble kontrollnemndene avløst av prisnemnder. Dette var i realiteten kun et navneskifte.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 280-282. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet kontrollnemnd
  Katalogisert på søkeordet prisnemnd