PROVIANTERINGSRÅD - KORT HISTORIKK

Provianteringsrådet sto for den lokale rasjonering og regulering av matvarer og andre forbruksvarer i de trange tidene under 1. verdenskrig. Spesielt etter 1916 ble forsyningssituasjonen vanskeligere. Dette førte til at det ved lov av 26. juli 1916 kom påbud om at alle kommuner skulle ha provianteringsråd. De kommunale provianteringsrådene ble opphevet ved lov den 7. desember 1923. Rådene var frivillige fram til loven kom i 1916. Fra 1916 av var det påbudt med provianteringsråd i alle kommuner. Ved kgl.res. 26. august 1916 ble det gitt forskrifter for de kommunale provianteringsrådene. Deres oppgave skulle være å holde seg orientert om alt som kunne være av interesse for forsyningen av fødevarer, brensel, oljer, forstoffer og andre nødvendighetsartikler. Dernest skulle rådene sørge for tilstrekkelig forsyning av viktige forbruksvarer og legge opp reserver av disse. De skulle føre kontroll med priser på matvarer og andre nødvendighetsartikler. Der varer ble solgt med statstilskudd, skulle de se til at forbrukerne fikk kjøpe dem til rimelige priser og i passe mengder. For å oppnå det kunne rådene enten opprette kommunale utsalg eller inngå avtaler med handlende. Rådene kunne ansette lønnet foretningsfører. Den samme kgl.res. påla provianteringsrådene å fastsette maksimalpriser for salg av fødemidler og brensel, når disse var av norsk produksjon. Med amtmannens samtykke kunne rådene endre eller oppheve de fastsatte maksimalprisene. Forskriftene ble erstattet av en ny kgl.res. 26. april 1918. her kom det pålegg om at det kun skulle være et råd i hver kommune. Det skulle minst ha 3 medlemmer hvor av minst en kvinne. De nye forskriftene førte også til at det ble lettere å etablere nemnder under provianteringsrådet, f.eks. kontrollnemnd, brenselnemnd, etc.

I den grad det er bevart arkivmateriale etter nemnder under provianteringsråd i kommuner i Rogaland, er disse katalogisert som en del av provianteringsrådets arkiv. F.eks. et "Kommunalt skoreperasjonsverksted" og et "folkekjøkken" under Sandnes kommune sitt provianteringsråd.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 275. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet proviantering