REALSKOLE, HØYERE ALLMENNSKOLE, MIDDELSKOLE

På 1800-tallet ble det opprettet kommunale borgerskoler (realskoler) i byene. Disse skolene ble etter hvert nedlagt eller omdannet til kommunale middelskoler, særlig etter loven om offentlige skoler for den høyere allmenndannelse fra 1869.Kongen kunne fra dette tidspunktet gi kommunale middelskoler rett til å avholde eksamen. På slutten av 1800-tallet ble det opprettet en rekke kommunale middelskoler og enkelte kommunale gymnaser. I følge loven skulle forstanderskapet for de høyere allmennskoler bestå av rektor, ett medlem av magistraten (på landet fogden) og tre bofaste menn valgt av kommunestyret. Bestemmelsene ble stort sett gjentatt i loven av 1896, men i tillegg inneholdt denne loven et avsnitt om kommunale og private høyere allmennskoler. Bestemmelser vedrørende skoleråd og forstanderskap skulle fattes av kommunestyret med overstyrets (departementets) godkjennelse. Skolestyret utgjorde skolens forstanderskap.Middelskolene (realskolene) ble avviklet etter hvert som obligatorisk 9-årig skole ble innført.

Se også under skolestyret, de enkelte skoler

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s. 117f

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Realskole

Katalogisert på søkeordet Middelskole