TILSYNSUTVALG

Skolelovene av 1889 bestemte at det skulle opprettes egne tilsynsutvalg for hver skolekrets. På landet skulle tilsynsutvalget bestå av ett medlem av kommunens skolestyre (formann) og tre medlemmer valgt av kretsmøtet. Dette utvalget fikk i oppgave å føre tilsyn med skolen, gi uttalelser og opplysninger og virke for god skolesøkning og orden i skolen. Kommunestyret kunne samtykke i at deler av skolestyrets myndighet ble overdratt tilsynsutvalgene. På landet fikk egne kretsmøter anledning til å uttale seg om og fatte vedtak i saker som gjaldt folkeskolen. Derfor er ofte tilsynsutvalgets møtebok det eldste materialet som dokumenterer drift ved den enkelte skole.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s. 115f

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Tilsynsutvalg