INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

ARKIVKATALOG

 

Om denne Internett katalogen

Med hjemmel i arkivforskrifta (§5-1) ivaretar Interkommunalt IKA arkivdepot funksjonen for flertallet av kommunene i Rogaland. Dette dreier seg om ca. 5000 løpende hyllemeter med eldre og avsluttet arkiv som i all hovedsak går tilbake til 1837. For å kunne håndtere og betjene denne kulturskatten bruker IKA et database basert katalogsystem som heter ASTA. For å øke tilgjengeligheten og bruken av denne kulturskatten har vi gjort et uttrekk av sentrale tabeller i denne databasen og gjort disse dataene søkbare på Internett.

Dette er andre versjon av IKA sin arkivkatalog på Internett. I forhold til første versjon har vi forbedret Internett katalogen på følgende måter:

Hvis du ikke finner det arkivmaterialet som du søker i databasen her, er det bare å kontakte oss ved IKA. Vi oppbevarer mer arkivmateriale for kommuner i Rogaland enn det som vi hittil har katalogisert, og som listes opp i denne databasen. Dette arkivmaterialet har vi i all hovedsak avleveringslister på. Dette materialet kan betjenes ved hjelp av disse avleveringslistene. IKA kan også veilede deg inn mot kommuner i Rogaland til arkivmateriale som ennå ikke er avlevert til arkivdepot hos oss.

Litt om teknologi: Den originale ASTA-databasen kjører på en Oracle-plattform. Fra denne databasen er det gjort en eksport av 4 sentrale tabeller (arkivskaper, arkiv, serie og arkivstykke) til til XML-format. Disse XML-filene er importert til en MySQL-plattform. I tillegg til dette er det laget en tabell som gir historisk kommuneoversikt for Rogaland (kommune). Disse 5 MySQL-tabellene er så bundet sammen med et PHP-script til denne presentasjonen av på Internett av IKA sin ASTA-katalog.

Hvordan bruke katalogen?

Følg linken under her inn i databasen:


Kommune
Arkivskaper
Arkiv
Serier
Arkivstykker

 

Utvikling av kommunestrukturen i Rogaland - historikk

Den største og mest gjennomgripende revideringen av kommunestrukturen i Rogaland etter at kommunene ble opprettet i 1837, var i 1965. Denne revideringen baserte seg på et omfattende arbeid som dekket hele landet og som startet i 1948. Arbeidet med å revidere kommunestrukturen ble utført av den såkalte Skei-komiteen. Hå kommune var en lokal forsøkskommune som gjennomgikk de utredede endringene Skei-komiteen anbefalte allerede i 1964. For de fleste andre kommuner i fylket kom endringene i 1965. Alle endringer før 1964/5 var justeringer av den opprinnelige kommunestrukturen fra 1837 vanligvis ut fra lokale initiativ. Og tilsvarende etter 1964/5. Alle kommuner i Rogaland ble påvirket av revideringen av kommunestrukturen i 1964/65 bortsett fra Klepp kommune og Time kommune. Detaljer for den enkelte kommune finner du bak linken KOMMUNE ovenfor.


Mer administrasjonshistorie?

Virksomhetsspesifikke arkivskaperhistorikker finner du i arkivkatalogen ovenfor. Men hvis du vil vite litt mer om ulike typer kommunale arkivskapere som har eksistert i årene etter 1837, og som i mange tilfeller fortsatt eksisterer, kan du lese om dette under.

Administrasjonshistorie kommunale arkivskapere


Hjelpekart

I dag er det 26 kommuner i Rogaland. Dette tallet har variert ganske mye fra 1837 og fram til i dag. Det har totalt vært 58 kommuner i Rogaland siden 1837. Hvis du vil vite navnet på alle disse kommunene kan du gå inn i tabellen KOMMUE i katalogdatabasen ovenfor. Hvis du vil orientere deg litt om disse kommunene ved hjelp av kart kan du følge linkene under. e kartene er i PDF-format. g;c-en din som kan lese dette